Stenbryggans Yttre Hamnförening

Föreskrifter för Stenbryggans Yttre Hamnförening.

 

Nedanstående föreskrifter gäller fr.o.m. 2020-03-12 och tills vidare.

0. Syfte

Föreskrifter för Yttre Hamnföreningen har utarbetats för att underlätta arbetet inom föreningen. Med stöd av föreskrifter regleras praktiska detaljer kring den löpande verksamheten i hamnen.

1. Båtplatsavtal

Varje medlem i Yttre Hamnföreningen skall ha ett underskrivet båtplatsavtal.

Avtal upprättas av styrelsen och undertecknas ömsesidigt av styrelserepresentant och båtägare. Avtalet är personligt och kan ej överlåtas till annan person (ex.vis vid båtförsäljning etc.). Detta för att personer i båtplatskö ej skall kunna förbigås.

Överlåtelse kan dock ske till anhörig i samband med upprättande av dödsbo.

I avtalet kan också anges om fler delägare finns till båt. Dock kan endast en person stå som ansvarig för båtplatsavtal tillhörande organisation eller myndighet.

Om detaljer i gällande avtal ändras (ny adress, ny båt, ändrat delägarskap etc.) anmäler den enskilda medlemmen detta till sekreteraren för utarbetande av nytt (kompletterande) båtplatsavtal.

2. Arbetsplikt/Föreningsarbete

Medlem är skyldig att göra föreningsarbete enligt arbetsplan.

Föreningsarbetet omfattar normalt ett dagsverke om 6 timmar alt. 2 arbetspass om 3 timmar (arbetsledare avgör när arbetet kan avslutas). Uteblivet arbete debiteras efterföljande år. Denna avgifts storlek fastställs vid ordinarie årsmöte. Arbetsplikt skall vara reglerad vid utträde ur föreningen. Medlem kan arbeta in ett år i förväg. Tidpunkter för utförande av föreningsarbete vid vår- och höstarbetsdag  fastställs vid årsmöte. Utöver detta kan andra arbetstillfällen uppstå och regleras direkt mellan styrelsen och enskild medlem.

3. Båtplatstilldelning

Vid upprättandet av båtplatsavtal (se punkt 1) tilldelas medlem särskild båtplats.

Styrelsen äger rätt att anvisa medlem annan plats om det erfordras för att optimalt nyttja hamnens tillgängliga båtplatser. Detta sker normalt i samband med avgiftsutskick, men kan vid akuta behov ske vid annat tillfälle.

4. Båt i vattnet över vintern

Detta är inte tillåtet från 1 november till 31 mars. Om inte medlem hörsammar detta kan styrelsen ta ut en avgift på två tusen kronor. Om medlem har kvar sin båt i vattnet därefter utdelas en varning och sedan kommer medlem att uteslutas ur föreningen på årsmötet.

Styrelsen kan efter prövning ge medlem tillåtelse att ha båten i vattnet från 1 november till 31 mars om särskild skäl föreligger.

5. Förtöjningsutrustning

Båtplatserna vid Yttre Hamnföreningen har olika förtöjningsanordningar som Y-bommar eller bojar.

Dessa anskaffas och underhålls gemensamt av hamnföreningen.

Y-bommarna ägs av föreningen och någon åverkan på dessa, t.ex. håltagning i samband med montering av skydd, fästöglor och hållare för tampar, får inte göras då detta försvagar bommarna.

Föreningen har fästöglor som kläms fast på bommen.

Den enskilde medlemmen svarar för egen förtöjningsutrustning. Båt skall ha minst två förtöjningar i fören (mot bryggan) utrustade med ryckdämpare, samt två förtöjningar i aktern, där boj anses ryckdämpande. Förtöjning mot Ybom skall ryckdämpas. Båt skall vara väl avfendrad med minst två fendrar på varje sida, mot intilliggande båtar. Ingen utrustning får sticka ut från båt så att skada på intilliggande båtar kan uppstå. Då båt lämnar båtplatsen skall kvarliggande förtöjningslinor lämnas så att de ej utgör hinder för andra båtar eller för gående på bryggan.

6. Enskild medlems utlåning av båtplats

Medlem får ej låna ut platsen till annan båtägare för längre eller kortare tid, utan platsen skall återgå till föreningen tör uthyrning alt. under kortare tid till hamnvärden (se punkt 13) och användas som gästhamnsplats.

7. Ej utnyttjande av båtplats (Vilande medlemskap)

Medlem som ej avser nyttja egen båtplats under kommande säsong skall senast till ordinarie årsmöte anmäla detta till styrelsen. Om denna anmälan gjorts inom utsatt tid erlägger medlem enbart medlemsavgift aktuellt år. Båtplatsavgift och arbetsplikt behöver ej betalas/utföras detta år. Styrelsen äger rätt att disponera på detta sätt frigjorda platser för säsongsuthyrning eller som allmän gästplats. Medlem får vara "vilande" i högst två år.

 

8. Tillgång till el

Alla medlemmar har fri tillgång till elkraft vid föreningens bryggor. Elkraften är avsedd till att före eller efter båtfärd ladda batterier, driva kylskåp, bruk av elverktyg etc. Max två dygn. Hamnvärd äger rätt att koppla ur elkablar som är anslutna till obebodd båt längre tid än två dygn i taget. Samtliga kablar och skarvdon skall vara av lägst kopplingsklass IP 44. Elkraft är driftsatt mellan vår- och höstarbetsdag. Medlem som behöver mer el kontaktar Andreas Larsson.

9. Tillgång till dricksvatten

Fri tillgång till dricksvatten finns till alla platser under båtsäsong. Under icke båtsäsong är vattenanläggningen avstängd.

10. Medlemsdekal

Medlem som erlagt avgift erhåller medlemsdekal för båt och bil. Dessa placeras så att de är lätt synliga från brygga respektive parkeringsplats. Medlemsdekalen visar att båten respektive bilen tillhör föreningsmedlem. Härigenom kan otillåtet nyttjande av föreningens anläggning stävjas. Medlemsdekalen utgör också hamnvärdens stöd för tillsyn av området.

11. Tillsyn av båtar

Grunden för tillsyn av våra båtar åligger oss medlemmar själva. Vi bör också ta för vana att se hur våra båtgrannars båtar är förtöjda m.m. Behöver kontakt tas med annan medlem kontaktas hamnvärden. Se punkt 13.

12. Gemensamma områden

Framförandet och drift av båt inom hamnområdet skall ske på sådant sätt att ej störning av andra medlemmar sker (högsta hastighet — 3 knop). Segelbåtars fall skall vara väl uppspända för att minska störande ljud från master. Ljudnivån, främst nattetid, skall anpassas så att medlemmar och gästande båtars besättningar kan sova i sina båtar. Släpjolle/gummibåt får ej förvaras på brygga utan skall förvaras uppe på, bakom eller vid sidan av medlems egen båt så att ej annan båtägare hindras därav. 

Medlem som önskar utföra egen anordning för förtöjning eller för i- och urlastning av egen båt (pall/stege på bryggan) kontaktar styrelsen för samråd om utförandet.

Befintlig kran i kranhuset är byggnadsminne och får ej nyttjas som kran.

Utrustningsplatser invid kranhuset får enbart användas för bunkring och för latrintömning i därför avsedd utrustning. Båt får ej lämnas på dessa platser utan skall så fort som möjligt flyttas därifrån för att möjliggöra för andra båtägare att nyttja dessa platser.

Stenbryggans Yttre resp. Inre Hamnförening arrenderar bryggområdet inklusive parkeringsplatser. Parkeringsplatser är enbart till för föreningens medlemmar. Parkering av bil får ej ske så att trafik till och från sjösättningsramp hindras. Är parkeringsutrymmena i hamnområdet fyllda hänvisas bilar till regementets värnpliktsparkering vid fästningsvallarna, 200 m öster Stenbryggan. Värnpliktsparkeringen är TV-övervakad från regementets bevakningsavdelning.

13. Gästhamnsverksamhet

Enligt avtal med Karlsborgs kommun tillhandahåller hamnföreningen årligen ett antal gästplatser för båtturister. För att klara detta åtagande måste alla medlemmar hjälpa till och anmäla till hamnvärd då man lämnar sin plats för mer än fem dagar i rad. Hamnvärd kan då nyttja plats för båtturister. Hamnvärd bevakar också så att ingen olovandes förtöjer på platsen den dag då ordinarie medlem återkommer under förutsättning att han får vetskap om tider för frånvaro och återkomst.

14. Hamnvärd

Enskild medlem skall på uppmaning kunna uppvisa ID-handling tör att stödja hamnvärdens arbete. Hamnvärd är Erikssons Skeppshandel. Mobil: 0703-33 13 15

Om annan hamnvärd anlitas i framtiden anges namn och telefonadress via årsmöte.

15. Inbetalning av avgifter

Årliga avgifter fastställs vid ordinarie årsmöte. Utskick av underlag avseende enskild medlems avgifter sker snarast möjligt efter ordinarie årsmöte. Sista dag för inbetalning av avgifter är 31 mars. Har medlem ej inbetalt avgift I april anses vederbörande ha utträtt ur föreningen och föreningen har då rätt att utkräva ersättning för ev. ej genomförd arbetsplikt året före.

16. Medlemsmatrikel

Sekreteraren vidmakthåller aktuell medlemsmatrikel. Enskild medlem anmäler efterhand om sakuppgifter har ändrats. I medlemsmatrikeln förs även aktuella E-postadresser. Sekreteraren ombesörjer kallelser till möten samt övrig information via E-post till de medlemmar som har anmält E-postadress. Övriga medlemmar får utskick via ordinarie postgång, dock utsänds icke all information i pappersform av kostnadsskäl.

17. Försäkring

Varje medlem är skyldig att ha tecknat båtförsäkring (inklusive ansvarsskydd) för egen båt. Föreningens försäkringsskydd täcker ej skador på medlemmars båtar eller bilar.

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren