Stenbryggans Yttre Hamnförening

Stadgar för Stenbryggans Yttre Hamnförening

Stenbryggans Yttre Hamnförening bildades 11 juni 1987 och har sin

hemort i Karlsborgs kommun, Stenbryggeområdet.

Stadgarna antagna 11 juni 1987 och reviderade senast 2007-05-05.

§ 1. Ändamål

Stenbryggans Yttre Hamnförening är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet genom ungdoms- och tävlingsverksamhet, samt tillhandahålla hamnplatser för att möjliggöra båtsport. Föreningen skall verka för att förmedla till barn och vuxna; god sjösäkerhet, god miljö, säkra hamnplatser samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2. Medlemskap

  1. Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till föreningens ändamål.

  1. Medlemskategorier

Ungdomsmedlemmar (t.o.m. 20 år), Enskilda medlemmar med båtplats samt Vilande medlem.

  1. Rättigheter

Medlem får utnyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.

  1. Skyldigheter

Medlem som antagits har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem som, avsiktligt eller genom bristande aktsamhet, skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av föreningen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

  1. Utträde

Medlem som vill utträda skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.

  1. Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem uteslutas ur föreningen om medlem:

 • motverkar föreningens syften

 • skadar föreningens anseende

 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

 • gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande, inom eller utom föreningen, att dess anseende äventyras

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet vid stadgeenligt möte.

§ 3. Beslutande instanser

Beslutande instanser är årsmöte och extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten, se § 8.

Föreningen svarar själv för drift och underhåll av Stenbryggans Yttre flytbryggor, Träbryggan, Trädäcket med Latrinpump, ”Gröna huset” och 1m av den västra delen av Stenbryggan räknat från mitten på ”gröna huset” mot norr.

§ 4. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.

§ 5. Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6. Betalning

Avgifterna skall till fullo vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Om avgifterna inte inkommit i tid kan påminnelseavgift och ränta läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7. Föreningsmöten

  1. Antal möten

Förutom årsmöte kan extra föreningsmöte hållas under verksamhetsåret.

Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

  1. Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per e-post eller, till den som önskar, via post.

  1. Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 3 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

  1. Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

  • Fastställande av röstlängd för mötet

  • Fråga om mötet är behörigt utlyst

  • Fastställande av dagordning

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet

  • Val av protokolljusterare och rösträknare

  • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

  • Revisorns berättelse

  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  • Propositioner och motioner

  • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

  • Val av styrelse

  • Vartannat år val av revisor och varje år val av revisorssuppleant

  • Val av valberedning

  • Övriga val

  1. Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelse finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisor eller minst 5 medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

  1. Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte, en röst per medlem.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud/fullmakt för en (1) annan medlem.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs av dessa stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8. Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 2 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och kassör samt en ordinarie ledamot väljs jämna år och sekreterare och övrig ledamot udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.

Reservation skall antecknas i protokollet.

Det åligger styrelse att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte

   • Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen, till övriga funktionärer eller anställd personal

Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren

   • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa

   • Representera föreningen

   • Förvalta föreningens egendom och medel

   • Besluta om firmatecknare

   • Besluta om antagning av ny medlem

   • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut

§ 9. Revisorer

Föreningen skall revideras av en revisor. Denna väljs på årsmöte för en tid av två år.

En revisorssuppleant väljs varje år.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10. Valberedning

Valberedning består av 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant vilka väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

  • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta

  • Ta emot nomineringar från föreningens medlemmar

  • Själva aktivt söka kandidater

  • Vid föredragning på årsmötet presentera kandidaterna

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11. Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid föreningens hamn och anläggningar utarbetas särskilda bestämmelser. Dessa fastställs på föreningsmöte.

§ 12. Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelse till föreningsmöte.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13. Stenbryggans Yttre Hamnförenings upplösning

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar.

 • Stenbryggans yttre Hamn

 • Stenbryggans yttre Hamn

 • Stenbryggans yttre Hamn

 • Stenbryggans yttre Hamn

 • Nya y-bommar till stenpiren

 • Nya y-bommar till stenpiren

 • Nya y-bommar till stenpiren