Stenbryggans Yttre Hamnförening

Info om träbryggan

Minnesanteckningar förda vid möte med Stenbryggans yttre hamnförening tisdagen den 2 maj 2023

Deltagarförteckning bifogas samt de bilder som visades vid genomgång.
Från kommunen deltog Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef, Nils Johansson, konsult Svefa samt Kajsa E Larsson, kommunchef


Dagsläget Bryggstatus

Bryggan kommer delvis att spärras av inför säsongen. Detta kommer
inte att förhindra att båtplatserna utnyttjas men den delen som är dålig ska inte beträdas.


Ny Vågbrytare
Inför en nybyggnation har studiebesök gjorts av kommunen tillsammans med Nils Johansson, Svefa. Cowi har besiktigat nuvarande konstruktion såväl ytskikt som under ytan.
Det visar sig att det som idag finns är så undermåligt att inget går att använda. Stålkonstruktionen är angripen av en bakterie som gör att den vittrar sönder.

Vid valet av ny vågbrytare har såväl konstruktion som pris vägts in och det som valts är en flytande konstruktion. Pontoner som används som flytande vågbrytare tillverkas generellt med bredderna 3,4,5 och 6 m samt längder 10,12,15,20 och 25 m. Höjd 1,8 m och djupgående mellan 1,25–1,28 m. (se bifogad presentation -åtgärdsförslag 1)

 

Samråd .
..har skett med Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Stenbryggans Yttre hamnförening, Stenbryggans inre hamnförening. De synpunkter som inkommit har kommunen försökt att besvara eller beakta.
Länsstyrelsen har varit positiv då det anses vara en miljövänlig konstruktion. Synpunkter från Sjöfartsverket är att det ska vara säkerhetshöjande åtgärder och något som lätt upptäcks i mörker.
Statens fastighetsverk har haft synpunkter på infästning och belysning
Det är en lång tillståndsprocess innan det står klart att skicka in till mark- och miljödomstolen.

Ansökan Mark o miljödomstolen

Kommunen inväntar ett beslut från Länsstyrelsen angående betydande miljöpåverkan eller inte men kommer förhoppningsvis kunna göra en formell ansökan under maj månad och då kommer styrelsen för Stenbryggans yttre hamnförening meddelas.

Utförande
Rivningen kommer ske från senhösten men tidpunkt är svår att avgöra då vi inte vet när beslut/dom kommer från Mark och miljödomstolen. Förhoppningen är att rivning kan ske 2024.
Rivningen kommer ske i etapper som tas upp i närheten av sjösättningsrampen och blir ett omfattande arbete.
Tidplanen kommer förhoppningsvis inte påverka själva båtsäsongen men det blir viktigt att få upp båtarna i tid och kanske något senare iläggning.

Kostnader
Kommunen har avsatt ca10 miljoner för en byggnation av en ny yttre Stenbrygga.

Frågor och synpunkter som framfördes;

”Många är vi som önskar en fast konstruktion då vi inte tror att detta kommer att fungera i Vättern”
Kommunen ser inte att detta är en möjlig lösning utifrån den budget som finns tilldelad samt svårigheten att utföra ett så omfattande arbete med de restriktioner som finns från Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet.

”Kan man göra fasta grillplatser på bryggan?”
Det kan bli svårt då Statens fastighetsverk vill att det ska smälta in så mycket som möjligt i den historiska miljön men det kan vara värt att försöka”

”Finns det någon garanti för att en flytande brygga kommer att fungera?”
Inga garantier mer än av byggteknisk karaktär. Detta är det som vi anser är det bästa sättet att göra det på till den budget vi har att tillgå.

”Inser kommunen värdet av att bryggan är ett promenadstråk för såväl kommuninvånare som besökare?”
Ja det gör kommunen men det finns en budget att förhålla sig till. Bryggor är inte en av kommunens kärnverksamheter.
Finns det ett intresse av att en privat aktör tar över så kan kommunen säkerligen diskutera detta då kommunen vare sig äger marken eller vattnet där Stenbryggan är belägen.

"Det finns en stege längst ut som många använder för att bada. Den känns lite olyckligt placerad”
Kommunen noterar detta och plockar bort stegen.

”Kommer Göta Kanalbåten kunna lägga till där om det blir en flytande konstruktion?”!
Vi har inget avtal med Strömma kanalbolag som är de som kör.

”Vilka kostnader kommer det bli för båtplatser?”
Kommunen utformar ett arrende till föreningen som självklart kommer bli dyrare än vad medlemmarna betalar idag men kostnaden måste hanteras i ett senare skede.

”Föreningen vill ju även kunna använda bryggan nästa sommar. Är det möjligt?”
En gemensam besiktning genomförs 23-09-27 kl 13.00 för att se över statusen inför kommande säsong.

”Hur kommer föreningen involveras?”
Kommunen kommer meddela när beslut tas och därefter ses kommunen och föreningen tillsammans för att gå igenom rivningen och föreningen får ombesörja nedmonteringen av Y-bommarna.

 

/Nedtecknat av Kajsa E Larsson

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren